01.12.2019

Základní požadavky na svařování z hlediska BOZP a PO

Základní požadavky na svařování z hlediska BOZP a PO

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Pokud svařování a nahřívání živic v tavných nádobách provádí v rámci podnikatelské činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby, vztahují se na ně podmínky požární bezpečnosti podle vyhl. č. 87/2000Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění. Na ostatní fyzické osoby se podmínky požární bezpečnosti rovněž vztahují, i když u nich mohou být určité výjimky. Při svařování je tedy nutné dodržovat podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i požární ochrany (BOZP a PO).

 

Základním požadavkem pro zajištění BOZP a PO je osoba svářeče. Provádět svářečské práce mohou jen osoby zdravotně a odborně způsobilé a vybavené osobními ochrannými pracovními prostředky OOPP.

Zdravotní způsobilost se prokazuje platným lékařským posudkem.

Odbornou způsobilost mají jen ty osoby, které mají platné oprávnění a dále:

  • osoby, které na programování, nastavování, údržbu a opravu mechanizovaných a automatizovaných svařovacích zařízení mají příslušnou kvalifikaci a mají pověření zaměstnavatele na výkon uvedených prací, dané pracovní smlouvou;
  • osoby s vyšším odborným vzděláním při řešení výzkumných a vývojových úloh ze svařování, pokud mají písemné pověření zaměstnavatele, přičemž toto pověření není starší 2 let a pokud prokážou ovládání bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0601;
  • osoby, které jsou ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem instruktora svařování, ale nesmí konat práce se zvýšeným nebezpečím.

Podle normy ČSN 05 0601 je Svářečský průkaz nebo průkaz svářečského dělníka platný, pokud obsahuje:

  • potvrzení pověřeného svářečského technologa o provedení periodického přezkoušení podle příslušných předpisů, přičemž potvrzení není starší 2 let,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti svařovat, přičemž lékařské prohlídky se provádějí nejméně jednou za 5 let a u osob starších 50 let nejméně jednou za 3 roky, pokud organizace neurčila periodu lékařských prohlídek kratší,
  • potvrzení zaměstnavatele ve svářečském průkazu nebo průkazu svářečského dělníka.

 

Důležitou součástí svářeje jsou OOPP. Ty mu přidělí zaměstnavatel na základě hodnocení rizik a druhu svařování. Bez použití vhodných OOPP nesmí svářeč zahájit svařování!

 

Než vůbec dojde k samotnému svařování, je nutné vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření (technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po ukončení svařování s ohledem na konkrétní druh nebezpečí, umístění svářečského pracoviště, požárně bezpečnostního zajištění stavby, systému zabezpečování požární ochrany nejen na svářečském pracovišti, ale i v přilehlých prostorech). Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách). Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

 

Před zahájením svařování se:

a)      stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečnostních opatřeních,

b)     vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho skončení,

c)      stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý ,

d)     stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů,

e)     zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim,

f)       určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,

g)      stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště.

 

POZOR! Svařování se nesmí zahájit, jestliže:

  • nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo těchto prací,
  • svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti,
  • nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti,
  • svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení.

 

Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled. Ten je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává po určenou dobu nepřetržitě nebo vzhledem k charakteru prací a prostoru po určenou dobu v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními.

Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat:

a)      jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou požární signalizací a stabilním hasicím zařízením. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní hasební zásah,

b)     na stálých svářečských pracovištích v případě, že před skončením svařování nemohlo dojít ke kontaktu žhavých částic s hořlavými látkami a po vypnutí technologie nedojde ke kontaktu hořlavých látek se zdrojem zapálení.

 

 

Obrázek 1 - U svařování je nutné, aby zaměstnanci byli vybaveni vhodnými OOPP

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...