01.12.2023

Zařazení objektu z hlediska prevence závažných havárií

Zařazení objektu z hlediska prevence závažných havárií

Dnešní článek je zaměřen na velmi opomíjenou povinnost zaměstnavatelů, a to provedení zařazení objektu z hlediska zákona o prevenci závažných havárií.

V případě, že jste provozovatel nebo uživatel objektu, jste povinen deklarovat množství umístěných nebezpečných látek nacházející se v areálu Vaší provozovny, a to i v případě, že nepřesáhnete limity uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií (PZH).

§ 3 Zákona 224/2015 Sb. (o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi v platném znění) výslovně stanovuje:

„Provozovatel nebo uživatel objektu zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen „seznam chemických látek“)“.

Na základě seznamu chemický látek provede provozovatel součet poměrných množství nebezpečných látek a vypracuje protokol. Přesný postup výpočtu je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb.

Po provedení výpočtu mohou nastat čtyři různé výsledky:

a) Protokol o nezařazení (≤2% množství)

b) Protokol o nezařazení (>2% množství)

c) Návrh na zařazení do skupiny A

d) Návrh na zařazení do skupiny B

Protokol o nezařazení (§ 4 zákona)

Uživatel objektu zpracuje protokol o nezařazení, kde potvrzuje skutečnost, že množství nebezpečných látek, které jsou umístěny v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 zákona o PZH, a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu je menší než 1.

Pokud je vypočtené množství menší nebo rovno 2 % z množství, která jsou uvedeny v příloze zákona, protokol o nezařazení se uloží u provozovatele pro případ kontroly.

V případě, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % a zároveň nedosáhne 100 % množství uvedeného v příloze zákona, musí uživatel objektu do 1 měsíce zaslat protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu. Vzor protokolu o nezařazení je uveden v příloze č. 2 zákona.

V praxi může nastat situace, kdy jsou množství nebezpečných chemických látek nulová (malé provozovny, kanceláře apod.). V těchto případek je uživatel objektu také deklarovat množství a musí vyhotovit protokol o nezařazení i když budou v příslušných oddílech vyplněny nulové hodnoty.

Uživatel objektu musí zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena. Nicméně doporučujeme provést aktualizaci protokolu, včetně seznamu chemických látek minimálně jedenkrát ročně.

Návrh na zařazení do skupiny A

Uživatel, který nakládá s množstvím nebezpečných chemických látek větším, než je uvedeno ve sloupci 2 a zároveň menším než ve sloupci 3 přílohy č. 1 zákona o PZH, navrhne zařazení objektu do skupiny A.

Návrh na zařazení do skupiny B

Uživatel, který nakládá s množstvím nebezpečných chemických látek větším, než je uvedeno ve sloupci 3, navrhne zařazení objektu do skupiny B.

Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B provozovatel předkládá krajskému úřadu. Krajský úřad po posouzení návrhu na zařazení vydá rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B a vyzve provozovatele k doložení bezpečnostní dokumentace.

Povinnost

Skupina A

Skupina B

Provést analýzu a hodnocení rizik závažné havárie

X

X

Zpracovat bezpečnostní program

X

 

Zpracovat bezpečnostní zprávu

 

X

Zpracovat vnitřní havarijní plán

 

X

Předložit krajskému úřadu písemné podklady

 

X

Spolupracovat na zajištění havarijní připravenosti v oblasti vymezené vnějším havarijním plánem

 

X

Sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie

X

X

Zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení

X

X

Doručit příslušnému krajskému úřadu hlášení o vzniku závažné havárie a návrh konečné písemné zprávy

X

X

Zařazení objektu z hlediska požární ochrany

Objekty zařazené do skupiny A nebo skupiny B jsou obvykle začleněny do zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí. Podle § 4 odst. 2, písm. j) zákona o požární ochraně se jedná o objekty u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (složité podmínky pro zásah). Provozovatel nebo uživatel objektu z hlediska požární ochrany:

Nesmí:

 • tyto činnosti provozovat, pokud nemá schválenou dokumentaci zdolávání požárů (DZP)
 • provést změnu činností, která by měla vliv na DZP, dokud nezajistí nové schválení

Musí zpracovat:

 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentaci školení o požární ochraně
 • požární knihu

Další povinnosti:

 • provádět preventivní požární prohlídky odborně způsobilou osobou nejméně 1 x 6 měsíců
 • provádět školení zaměstnanců o požární ochraně
 • ustanovit požární hlídky, pokud na pracovišti pracují více než dva zaměstnanci

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...