15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany (PO) v rámci topné sezóny?

Jeden z mála požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, se týká v podstatě všech obyvatel, a nejen právnických a podnikajících fyzických osob. Jedná se o kontroly, čištění a revize spalinových cest. Spalinovou cestou se rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem daným v zákoně o požární ochraně.

Podle Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje došlo v období od 1.10.2022 do 31.3.2023 k celkem 78 požárům komínů, z toho 74krát došlo k zahoření sazí. Saze vznikají především spalováním nekvalitních paliv (dřevo a uhlí). U dřeva hraje zásadní roli vlhkost. Samozřejmostí je nepálit obaly od nápojů, plasty, textil apod.

Také je samozřejmostí pravidelné čištění, kontrola a revize spalinových cest, a to v následujících lhůtách:

 

Čištění a kontrola spalinové cesty

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).

Čištění je možné provádět svépomocí, pokud se jedná o používané spalinové cesty, které slouží pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty). Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle zákona o požární ochraně (PO) u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

 

Způsob čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem uvedeným výše, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

 

Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

 • toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
 • toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
 • zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
 • spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 • zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • jejího stavebně technického stavu a
 • toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

 

Revize spalinové cesty

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

 

Revize spalinové cesty se provádí

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru, nebo
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

 

Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba nebo revizní technik spalinových cest zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

 

Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty

Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.

 

Jsou-li ve zprávě závady, je vždy potřeba je co nejrychleji vyřešit a záznam o odstranění uvést ideálně přímo do zprávy. Nepodceněním požadavků požární ochrany se vyhneme zbytečným komplikacím a případným škodám na majetku nebo dokonce životech.

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...