16.11.2015

Změny v oblasti chemických látek a směsí

Změny v oblasti chemických látek a směsí

Dne 31. 12. 2008 vyšlo Nařízení (ES) č. 1272/2008 (tzv. CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení vychází ze stávajících předpisů v oblasti chemických látek, ale vytváří nový dost odlišný systém klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí. Novelou je nařízení Komise (EU) č. 286/2011, které reaguje na novelu verze United National resp. "GHS - globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí" z r. 2009 a která bude vstupovat v platnost postupně pro látky a poté i pro směsi. Do 1. 12. 2010 se chemické látky klasifikovaly, označovaly a balily podle směrnice 67/548/EHS. Od 1. 12. 2010 se chemické látky označují a balí výhradně podle nařízení CLP. Do 1. 6. 2015 se budou v případě klasifikace látek uplatňovat oba systémy. Povinnost klasifikovat látky a směsi výhradně dle nařízení CLP je od 1. 6. 2015. (Od 20. 1. 2009 platí tzv. přechodné období, ve kterém je možné provádět klasifikaci, označování a balení látek již dle nařízení CLP, tato možnost je zcela dobrovolná).

Nařízení CLP by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volný pohyb chemických látek, směsí a některých specifických předmětů a současně by mělo podpořit konkurenceschopnost a inovace.

Cílem nařízení CLP by mělo být stanovit vlastnosti, na základě kterých by měly být látky a směsi klasifikovány jako nebezpečné, aby mohla být nebezpečnost látek a směsí patřičným způsobem zjišťována a uváděna. Mezi takové vlastnosti by měla patřit fyzikální nebezpečnost a nebezpečnost pro lidské zdraví a životní prostředí, včetně nebezpečnosti pro ozonovou vrstvu.

Jaké změny tedy čekají běžné uživatele chemických látek a směsí?

Změny se týkají zejména klasifikace, označování a balení. Přehled o tom, podle čeho se klasifikují, označují a balí látky a směsi, přináší následující tabulky:

Tabulka 1 - Klasifikace, označování a balení látek
Klasifikace, označování a balení látek

Tabulka 2 - Klasifikace, označování a balení směsí
Klasifikace, označování a balení směsí

Co je důležité vědět:

Kdo a kdy provádí klasifikaci látek a směsí – výrobci, dovozci a následní uživatelé klasifikují látky nebo směsi před jejich uvedením na trh. Výrobci, dovozci a následní uživatelé látky zjišťují důležité dostupné informace, aby mohli určit, zda daná látka představuje fyzikální nebezpečí, nebezpečí pro zdraví nebo nebezpečí pro životní prostředí.

Třída nebezpečnosti - povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či nebezpečnosti pro životní prostředí (dříve byly nebezpečné vlastnosti, např. toxický, žíravý, nebezpečný pro ŽP, oxidující, mutagenní apod., nyní nově třídy nebezpečnosti např. akutně toxický, žíravost/dráždivost pro kůži, samozápalné látky, toxicita pro specifické cílové orgány, hořlavé kapaliny, hořlavé aerosoly aj.).

Tabulka 3 - Přehled jednotlivých tříd nebezpečnosti fyzikálně-chemických
třídy nebezpečnosti

Tabulka 4 - Přehled jednotlivých tříd nebezpečnosti pro zdraví
Třídy nebezpečnosti pro zdraví

Tabulka 5 - Přehled jednotlivých tříd nebezpečnosti pro životní prostředí
Třídy nebezpečnosti pro životní prostředí

Kategorie nebezpečnosti – rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti s upřesněním závažnosti nebezpečnosti (vyjadřuje stupeň bezpečnosti neboli kategorii v rámci určité třídy).

Výstražný symbol nebezpečnosti – složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Výstražný symbol nebezpečnosti nahrazuje nynější grafické symboly nebezpečnosti, které jsou ve čtverci a na žlutooranžovém poli. Nové jsou jiné - jedná se o čtverec otočený/postavený na roh, červeně orámování, uvnitř s černým symbolem na bílém pozadí. Stejný výstražný symbol může být pro více tříd nebezpečnosti.

Obrázek 1 - Porovnání výstražných symbolů

symboly 1 symboly 2

Signální slovo – slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím; rozlišují se tyto dvě úrovně:
"nebezpečí" je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti;
"varování" je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti.

Standardní věta o nebezpečnosti (Hazard statement, odtud H-věta – věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti (H-věty nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.).

Pokyny pro bezpečné zacházení (Precautionary statement, odtud P-věta) – věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování (P-věty nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem).

Podmínky správného balení dle nařízení CLP

  • 1. Obal musí být navržen a vytvořen tak, aby jeho obsah nemohl uniknout, s výjimkou případů, kdy jsou předepsány jiné blíže určené bezpečnostní prostředky,
  • 2. Materiály, z nichž jsou vytvořeny obal a uzávěry, nesmějí být náchylné k poškození způsobenému obsahem nebo k tvorbě nebezpečných sloučenin s obsahem,
  • 3. Obal a uzávěry musí být ve všech místech silné a pevné, aby bylo zajištěno, že se neuvolní a bezpečně odolají napětím a deformacím při běžném zacházení,
  • 4. Obal vybavený vyměnitelnými uzávěry musí být navržen tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.

Obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl.
Pokud obal obsahuje látku nebo směs splňující požadavky podle nařízení CLP, musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi (zejména jde o toxické látky a směsi).
V určitých případech daných nařízením CLP musí mít obaly hmatatelnou výstrahu pro nevidomé (zejména látky a směsi toxické, žíravé, karcinogenní atd.).

Na obale chemické látky nebo směsi musí být vždy:

  • 1. Výstražný symbol nebezpečnosti (jeden nebo i více)
  • 2. Signální slova
  • 3. Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)
  • 4. Pokyn pro bezpečné zacházení (P-věty)
  • 5. Označení výrobku
  • 6. Informace o dodavateli (jméno/název, adresa a telefonní číslo)

POZOR! Změny klasifikace a označování látek a směsí se následně promítnou i do změn v požadavcích na bezpečnostní listy (respektive změn nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH) a na zpracování Pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...