Aktuality BOZP a PO

Povinnosti fyzických osob v rámci požární ochrany 15.03.2023 Povinnosti fyzických osob v rámci požární ochrany

Oblast požární ochrany (PO) je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nestanovuje pravidla jen pro společnosti, ale ukládá povinnosti i všem obyvatelům České republiky. Smyslem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci například při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Požární poplachové směrnice 15.02.2023 Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice (PPS) jsou nedílnou součástí dokumentace požární ochrany (PO). Aby byla požární ochrana řádně zajištěna, vymezuje tato dokumentace činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Najdeme je téměř v každé budově administrativního, výrobního, skladového, školského, sociálního, nebo například zdravotnického typu.

Školení první pomoci 01.02.2023 Školení první pomoci

Velmi často diskutovaným tématem při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ročních prověrkách je školení první pomoci. Toto školení patří k jednomu z klíčových pro bezpečnost práce, pokud již nastane situace ohrožující zdraví zaměstnanců.  Musí být zaměstnanci vyškolení pro poskytování první pomoci, anebo nemusí?

HZS a kontroly 15.01.2023 HZS a kontroly

Hasičský záchranný sbor, stejně jako Oblastní inspektoráty práce, vykonávají kontroly pracovišť u právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti zabezpečení požární ochrany (PO). Státní požární dozor se vykonává kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

Systém bezpečné práce a pracovní systém 01.01.2023 Systém bezpečné práce a pracovní systém

V jednom z minulých článků jsme psali o NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vešlo v účinnost dne 1. července 2022. Přímo do tohoto nařízení vlády se dostal požadavek na zpracování Systému bezpečné práce (SBP), který byl již dříve zakotven v ČSN ISO 12480-1. Dnešní článek je v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměřen na informace týkající se SBP a pracovní systém dle NV č. 193/2022 Sb.

Vyhrazená tlaková zařízení 15.12.2022 Vyhrazená tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 192/2022Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je dalším ze skupiny právních předpisů řešících bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v oblasti vyhrazených technických zařízení. NV vstoupilo v účinnost dne 1. července 2022 a jeho vydáním byla zrušena přes 40 let platící vyhláška č. 18/1979 Sb.

Kontrola klimatizace a větrání 01.12.2022 Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velmi širokým oborem. Mimo jiné se zabývá i kontrolami a revizemi různých typů zařízení. Proto Vám přinášíme informaci týkající se klimatizace. Dne 15. října 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Ochrana nohou při používání manipulačních vozíků 15.11.2022 Ochrana nohou při používání manipulačních vozíků

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je nezbytnou součástí pracovních povinností všech zaměstnavatelů. Bohužel mnohdy se setkají s nepochopením svých zaměstnanců, kteří s jejich rozhodnutím nesouhlasí a je jim proti srsti. Konkrétním příkladem je používání ochranné obuvi při manipulaci s manipulačními vozíky – ručně vedenými, klecemi, paletovými vozíky apod.

Přenosné hasicí přístroje – kontroly a umístění 04.11.2022 Přenosné hasicí přístroje – kontroly a umístění

Jednou ze základních povinností všech provozovatelů činností je zajistit bezpečnost práce a požární ochranu, a s tím spojené vybavení pracoviště věcnými prostředky požární ochrany (VPPO). Mezi něž patří především přenosné hasicí přístroje (PHP). Jedná se o jeden ze základních požadavků, který řeší požární ochrana – konkrétně zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.) a vyhláška o požární prevenci (vyhl. č. 246/2001 Sb.).

Snížení teploty na pracovištích 15.10.2022 Snížení teploty na pracovištích

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se v rámci svých oblastí dotýká i mikroklimatických podmínek na pracovištích. Z tohoto důvodu Vám v dnešním článku přinášíme informaci o novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela částečně reaguje na energetickou krizi, kdy se nejen firmám několikanásobně zvýšily náklady za energie a tak došlo k úpravě mikroklimatických podmínek na pracovišti (minimální teploty) s cílem snížit náklady za vytápění.

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Celkem záznamů: 220, stránek: 22

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...