Aktuality BOZP a PO

BOZP a PO v době vyhlášeného nouzovém stavu 15.03.2020 BOZP a PO v době vyhlášeného nouzovém stavu

V době vyhlášení nouzového stavu nejeden zaměstnavatel řeší, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu (BOZP a PO) pro své zaměstnance. Snaha zajistit dostatečné množství roušek a dezinfekcí je pro společnosti jedna velká priorita. Úklid a dezinfekce probíhá mnohem důkladněji a častěji než obvykle. Zaměstnanci jsou obklopování instrukcemi a letáčky o tom, jak si správně mýt a dezinfikovat ruce, jak si vyrobit/nasadit roušku, jaký dostatečný odstup musí mezi sebou mít. Samozřejmostí je nutná okamžitá informovanost nadřízeného, pokud některý zaměstnanec byl v zasažených oblastech nebo přišel do styku s osobou, která je infikována nebo v karanténě. Spousta firem má vypracovaný postup, jak se zachovat v případě výskytu osoby podezřelé z nákazy koronavirem. Ovšem co dělat v případě, že do firmy mají nastoupit noví zaměstnanci, končí platnost školení a nebo revizí strojů a zařízení, popř. kontrola provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)?

Změny v oblasti fyzické zátěže a pracovních poloh a vybraných CHLaS 01.03.2020 Změny v oblasti fyzické zátěže a pracovních poloh a vybraných CHLaS

Dne 17. února 2020 bylo rozesláno, s účinností od 1. března 2020, nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o NV, které je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nepostradatelným předpisem. Novela se týká především změn v oblasti chemických látek, a to karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci a dále pak dochází k významné změně u rizikových faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s řetězovou pilou 15.02.2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s řetězovou pilou

Řetězovou pilu zná každý z nás. Jedná se o velmi šikovného pomocníka při těžbě dřeva a jeho následném zpracování, při ořezu stromů, větví… Řetězové pily můžeme rozdělit podle pohonu na elektrické a benzínové, podle výkonu na profi, farmářky nebo kutil – v podstatě si každý může vybrat pro sebe nejvhodnější typ. Ovšem všechny typy mají něco společného – a to dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – a to jak fyzické osoby, tak zaměstnanci (popř. zaměstnavatelé).

Alkohol a návykové látky na pracovišti 01.02.2020 Alkohol a návykové látky na pracovišti

Jedním z bodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je problematika alkoholu a návykových látek na pracovišti. Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu. Návyková látka je definována jako alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.

Rizikové práce 15.01.2020 Rizikové práce

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanovuje prováděcí právní předpis. Zpracování kategorizace práce je jeden ze základních požadavků dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a musí jej zpracovat každý zaměstnavatel, který zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích. (Pzn. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok). Jak již bylo uvedeno výše, kategorie práce jsou 4. Ovšem kategorie práce druhá riziková, třetí a čtvrtá se řadí mezi tzv. rizikové práce, u kterých musí zaměstnavatel splnit další požadavky.

Zraková zátěž 01.01.2020 Zraková zátěž

V dnešní době plné moderních technologií se velké množství zaměstnanců neobejde bez práce s počítačem nebo sledováním monitorů popř. zobrazovacích jednotek. Někteří zaměstnanci se této činnosti věnují několik desítek minut za směnu, jiní několik hodin popř. celou směnu. Každopádně je potřeba zvážit, zda zaměstnanci nejsou z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vystaveni rizikovému faktoru, a to zrakové zátěži.

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci 15.12.2019 Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci

Na většině pracovišť můžeme najít nějakou chemickou látku, která je více nebo méně nebezpečná. Pokud se ale ve společnosti vyskytují látky: - klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle zákona o chemických látkách, - klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B upravené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, - cytostatika a prach tvrdých dřev, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s těmito látkami a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) s těmito látkami.

Základní požadavky na svařování z hlediska BOZP a PO 01.12.2019 Základní požadavky na svařování z hlediska BOZP a PO

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Pokud svařování a nahřívání živic v tavných nádobách provádí v rámci podnikatelské činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby, vztahují se na ně podmínky požární bezpečnosti podle vyhl. č. 87/2000Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění. Na ostatní fyzické osoby se podmínky požární bezpečnosti rovněž vztahují, i když u nich mohou být určité výjimky. Při svařování je tedy nutné dodržovat podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i požární ochrany (BOZP a PO).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při obrábění kovů 01.11.2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při obrábění kovů

V téměř každé společnosti je údržbářská dílna, kde údržbáři používají různé stroje k obrábění kovů, nejčastěji pak vrtačky, brusky, hoblovky, frézky apod. Na všechny tyto stroje a zařízení se mimo jiné vztahuje vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Tato vyhláška stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce a právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. V podstatě jsou zde shrnuty základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Základní pojmy v oblasti pracovních úrazů 15.10.2019 Základní pojmy v oblasti pracovních úrazů

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) toho bylo o pracovních úrazech napsáno mnoho, ale spousta zaměstnavatelů a zaměstnanců občas neví, co lze a nelze považovat za pracovní úraz. Pojďme se tedy nyní podívat na základní pojmy používané v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Celkem záznamů: 137, stránek: 14

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

31.07.2020

Požární uzávěry – dveře

Ochránit lidské životy a majetek před požárem a kouřem je jedním ze základních požadavků PO (požární ochrana). Pro omezení šíření požáru se mezi požární úseky (popř. do stav...