Aktuality BOZP a PO

Lékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu 15.05.2020 Lékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu

Po vyhlášení nouzového stavu došlo k situaci, že lékaři a poskytovatelé pracovnělékařských služeb ve velké míře omezili provádění vstupních a periodických prohlídek a zaměstnavatelé najednou nevěděli, co dělat, neboť nemohli přijmout osobu ucházející se o zaměstnání bez platné vstupní prohlídky a navíc zaměstnanci, kteří měli jít na periodickou prohlídku a neměli kam, se považovali za zdravotně nezpůsobilé. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se jednalo o velký problém, protože nechat pracovat zaměstnance např. na stavbě nebo skladníka, který obsluhuje vysokozdvižný vozík bez platné lékařské prohlídky, je opravdu velké riziko.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách 01.05.2020 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách

Na svátek práce, tzn. dne 1. května 2020, vstoupila v účinnost novela zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to pod číslem předpisu 205/2020 Sb. Tato novela zasahuje významnou měrou i do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nyní Vám přinášíme nejvýznamnější změny v oblasti BOZP.

Překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnance a čerpání dovolené 15.04.2020 Překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnance a čerpání dovolené

Již několik týdnů se ve firmách a mezi zaměstnanci řeší koronavirus a s tím spojené překážky na straně zaměstnavatele, popř. zaměstnance. Z tohoto důvodu není dnešní článek tak úplně zaměřen na klasickou bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), ale na překážky v práci a možnost nařízení dovolené.

Home office 01.04.2020 Home office

Home office je způsob organizace práce, kdy je omezena nutnost dojíždět na pracoviště zaměstnavatele a pracovat dohodnutou pracovní dobu. Zaměstnanec může pracovat doma, tedy ve svém bydlišti, nebo na dálku podle pokynu zaměstnavatele a místem výkonu práce nemusí být bydliště zaměstnance.

Osobní ochranné pracovní prostředky - obuv 15.03.2020 Osobní ochranné pracovní prostředky - obuv

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se mimo jiné řeší i výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Že je zaměstnavatel musí poskytovat bezplatně a zaměstnanci je musejí pro práci, pro kterou jim byly přiděleny, používat, to asi ví každý. Ale je všem jasné, jaké OOPP pro jakou práci vybrat? Podle čeho se postupuje? Dnešní článek přináší informaci o osobním ochranném pracovním prostředku – obuvi, zejména o jejím označení.

BOZP a PO v době vyhlášeného nouzovém stavu 15.03.2020 BOZP a PO v době vyhlášeného nouzovém stavu

V době vyhlášení nouzového stavu nejeden zaměstnavatel řeší, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu (BOZP a PO) pro své zaměstnance. Snaha zajistit dostatečné množství roušek a dezinfekcí je pro společnosti jedna velká priorita. Úklid a dezinfekce probíhá mnohem důkladněji a častěji než obvykle. Zaměstnanci jsou obklopování instrukcemi a letáčky o tom, jak si správně mýt a dezinfikovat ruce, jak si vyrobit/nasadit roušku, jaký dostatečný odstup musí mezi sebou mít. Samozřejmostí je nutná okamžitá informovanost nadřízeného, pokud některý zaměstnanec byl v zasažených oblastech nebo přišel do styku s osobou, která je infikována nebo v karanténě. Spousta firem má vypracovaný postup, jak se zachovat v případě výskytu osoby podezřelé z nákazy koronavirem. Ovšem co dělat v případě, že do firmy mají nastoupit noví zaměstnanci, končí platnost školení a nebo revizí strojů a zařízení, popř. kontrola provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)?

Změny v oblasti fyzické zátěže a pracovních poloh a vybraných CHLaS 01.03.2020 Změny v oblasti fyzické zátěže a pracovních poloh a vybraných CHLaS

Dne 17. února 2020 bylo rozesláno, s účinností od 1. března 2020, nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o NV, které je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nepostradatelným předpisem. Novela se týká především změn v oblasti chemických látek, a to karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci a dále pak dochází k významné změně u rizikových faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s řetězovou pilou 15.02.2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s řetězovou pilou

Řetězovou pilu zná každý z nás. Jedná se o velmi šikovného pomocníka při těžbě dřeva a jeho následném zpracování, při ořezu stromů, větví… Řetězové pily můžeme rozdělit podle pohonu na elektrické a benzínové, podle výkonu na profi, farmářky nebo kutil – v podstatě si každý může vybrat pro sebe nejvhodnější typ. Ovšem všechny typy mají něco společného – a to dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – a to jak fyzické osoby, tak zaměstnanci (popř. zaměstnavatelé).

Alkohol a návykové látky na pracovišti 01.02.2020 Alkohol a návykové látky na pracovišti

Jedním z bodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je problematika alkoholu a návykových látek na pracovišti. Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu. Návyková látka je definována jako alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.

Rizikové práce 15.01.2020 Rizikové práce

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanovuje prováděcí právní předpis. Zpracování kategorizace práce je jeden ze základních požadavků dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a musí jej zpracovat každý zaměstnavatel, který zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích. (Pzn. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok). Jak již bylo uvedeno výše, kategorie práce jsou 4. Ovšem kategorie práce druhá riziková, třetí a čtvrtá se řadí mezi tzv. rizikové práce, u kterých musí zaměstnavatel splnit další požadavky.

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Celkem záznamů: 142, stránek: 15

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.10.2020

Požární bezpečnostní značení

Jedním z požadavků zákona o požární ochraně (PO) (zákon č. 133/1985 Sb.) je označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ...