15.01.2022

Mám povinnost skladovat kapaliny na záchytných vanách?

Mám povinnost skladovat kapaliny na záchytných vanách?

Záchytné vany by měly být běžnou součástí provozoven, ve kterých se manipuluje se závadnými látkami. Záchytné vany jsou umisťovány, nejen aby bylo zabráněno úniku do životního prostředí, ale také proto, že je česká legislativa v některých případech požaduje.

Závadné látky

Závadné látky jsou jasně definovány ve vodním zákoně1 a byly podrobně rozebrány v jednom z předchozích článků (https://www.civop.cz/mam-povinnost-vypracovat-havarijni-plan). Jsou to látky, které mohou ovlivnit kvalitu povrchových nebo podzemních vod s výjimkou důlních a odpadních (splaškových) vod. Každá společnost je povinná vést seznam chemických látek (BOZP a PO) a z tohoto seznamu je třeba vycházet. Vodní zákon1 uvádí „Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.“ (§ 39 odst. 1). Přiměřeným opatřením je:

  • Skladování na záchytných vanách,
  • Skladování ve víceplášťových nádržích
  • Skladování v zabezpečeném objektu (nepropustné podlahy, havarijní jímky, havarijní sady)

Pro správný výběr přiměřeného opatření je vždy nutné zvážit, zda může dojít při zacházení se závadnými látkami k úniku nebo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Je potřeba vzít v úvahu i potenciální úniky do kanalizace například dešťovou vpustí anebo úniky do půdy způsobené propustnou nebo poškozenou podlahou.

Záchytné vany a havarijní jímky

Záchytné vany musí být vodotěsné a odolné vůči skladované látce, je potřeba dbát na informace uvedené v bezpečnostním listu3. Musí disponovat minimálně objemem odpovídajícím kapacitě největší nádrže nebo obalu v ní umístěné nebo do ní svedené. Záchytné vany musí být schopné zachytit objem největší skladované nádoby a zároveň 10 % z celkového skladovaného množství závadné látky. Záchytné vany je nutné umístit ve vnitřních nebo zastřešených prostorách. Záchytné vany musí být pravidelně kontrolovány, především těsnost případně poškození. O kontrole musí být proveden písemný záznam. (Vodní zákon1 § 39 odst. 4, písm. c)

Havarijní a záchytné jímky jsou definovány havarijní vyhláškou. Havarijní jímkou je jímka, záchytná vana nebo nádrž určená k zadržení závadných látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, případně technologického zařízení.2 Podrobně jsou požadavky na havarijní jímky popsány v normě ČSN 65 02014 a ČSN 75 34155, uvedené normy se však věnují pouze skladování hořlavých kapalin a ropných látek (BOZP a PO)6,7

Závěrem lze tedy říci, že pokud závadná látka vykazuje nebezpečné vlastnosti a hrozí sebemenší únik do životního prostředí, ať už do půdy, kanalizace, povrchových nebo podzemích vod, je vhodné tyto látky skladovat na záchytných vanách.

 

Ve Skřipově dne 4.1.2022                                                                Ing. Aleš Božoň, Ph.D.

 

Zdroje:

  1.  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
  2. Vyhláška č. 450/2005 Sb. vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
  3. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
  4. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady
  5. ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami.
  6. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  7. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...