15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Toto NV je s účinností od 1. listopadu 2021 nahrazeno nařízením vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Tato dost nečekaná informace byla ve věštníku vyhlášena až 22. října 2021 s účinností od 1. listopadu 2021, což mnoho osob odborně způsobilých v prevenci rizik a techniků BOZP pravděpodobně zaskočilo. Dnešní článek je zaměřen na vytýčení hlavních změn v porovnání s oběma nařízeními vlády.

První změna je v samotném názvu a paragrafu 1– původní NV stanovovalo rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, z nového NV slovíčko „rozsah“ vypadlo a přímo se hovoří o bližších podmínkách poskytování OOPP… Z toho se dá odvodit, že poskytování OOPP je zcela v rukou zaměstnavatele a je jen na něm, jakým způsobem rizika vyhodnotí a na jejich základě pak zaměstnancům přidělí OOPP.

Paragraf 2 popisuje, co není osobní ochranný pracovní prostředek. Obešel se bez výraznějších změn, jsou zde obzvláště kosmetické úpravy, bez významnějšího vlivu na BOZP.

 Co všechno musí OOPP splňovat je uvedeno v paragrafu 3. Odstavce 1 a 2 zůstaly beze změny. V odstavci 3 přibylo jen jedno slovíčko, ale pro všechny je zásadní. Jedná se o slovo „prokazatelně“. Konkrétně: Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. Samozřejmě evidenční listy nebo obdobně pojmenované seznamy OOPP podepisovali zaměstnanci vždy – tím stvrdili, že dané OOPP převzali, nyní ale ještě musejí být prokazatelně seznámeni s používáním OOPP. U složitějších OOPP s tím problém nebyl, ale upřímně, kolik zaměstnavatelů seznamovalo své lidi s tím, jak se používají pracovní rukavice nebo ochranné brýle?

V tomto odstavci je ještě jedna nepatrná změna. Týká se používání OOPP více zaměstnanci, a to v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení infekčními onemocněními (původně zde bylo ohrožení přenosnými chorobami).

Odstavec 4 je až na drobné změny stejný, ale objevil se nový odstavec 5: Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko. Pokud OOPP ztratilo svoji funkci, tak se OOPP vždy vyměnil, s tím problém nebyl. Co se týká životnosti, tak tady to může být větší oříšek. Řešil někdo někdy, jakou životnost mají pracovní rukavice nebo ochranné brýle???

Nepatrně se změnil i paragraf 4 – rizika se nehodnotí, ale určují (pro potřeby BOZP bez většího vlivu, prevence rizik se nemění). Ale nově je zde specifikováno, že zaměstnavatel postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik – odkaz na zákoník práce. Při výběru osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení. V původním NV slovíčko zaměstnavatel uvedeno nebylo.

U paragrafu 5 (čistící a dezinfekční prostředky), odst. 1 došlo jen ke kosmetickým úpravám. Zato odstavec 2 se změnil výrazně, nově zní: Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou (asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci) nebo práci nečistou (seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělští dělníci, kováři, provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráždění pokožky.

Paragraf 6 pak zrušuje NV č. 495/2001 Sb. a paragraf 7 stanovuje účinnost NV č. 390/2021 Sb. od 1.11.2021.

A aby toho nebylo málo, tak i přílohy se dočkaly určitých změn.

Příloha č. 1 - Tabulka pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocení rizik (tzv.“ křížovka“) byla změněna a upravena. Původně zde bylo 21 skupin rizik, teď jich je 26. Nově se hodnotí biologičtí činitelé obsažení v aerosolech; kapalinách; materiálech, osobách, zvířatech apod. a také přibyly „jiná rizika“, pod které spadá utonutí; nedostatek kyslíku; nedostatečná viditelnost.

Příloha č. 2 - Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků – jen mírné, spíše kosmetické úpravy.

Příloha č. 3 – změna názvu: Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků. Již změna názvu říká mnoho – původně bylo Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků.

Je tedy nutné zhodnotit, zda daná činnost je riziková a na základě toho stanovit jednotlivé OOPP.

Samotný obsah přílohy č. 3 doznal velké změny v tom, že je nově zpracován přehledněji – tabulkově a obsahuje sloupečky: rizika; dotčené části těl a orgánů včetně typu OOPP; příklady činností, při nichž může být příslušný typ OOPP nutný; odvětví a obory činností. Tato část může mít velký přínos pro zaměstnavatele pro výběr vhodných OOPP pro jejich zaměstnance.

Příloha č. 4 – opět jedna drobounká, ale významná změna: Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok. V původním NV ručníky specifikovány nebyly, takže se spousta zaměstnavatelů mohla vymluvit, že zaměstnancům dala papírové. Nyní již musí být textilní, ale barva, rozměr a složení dané není (prozatím). Ovšem povinnost poskytovat ručníky se nemusí vztahovat na všechny, viz výše (paragraf 5, odst. 2). 

Jak je vidět, nové NV z pohledu změny BOZP není nijak velké. Spíše je potřeba pohlídat si osnovy školení, směrnice apod. a implementovat do nich nové NV š. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Obrázek 1 - I s používáním pracovní obuvi je nutné zaměstnance prokazatelně seznámit

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...