01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo již několikrát novelizováno a jednou z posledních změn bylo NV č. 195/2021 Sb., jehož účinnost byla stanovena na 20. května 2021. Předpis nabývá účinnosti v různých bodech postupně, a to až do 12. července 2027, jedná se o dělenou účinnost.

Došlo ke změně přílohy č. 2 části A – Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.

Další změnou je příloha č. 7 části A – Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 4.

Do NV se dostala povinnost chránit zaměstnance proti biologickým činitelům v případě, že k jejich expozici dojde i v jiných zařízeních, než např. v potravinářství, zemědělství, zdravotnictví apod. Konkrétně je zde vložena tato povinnost: Jestliže při výkonu činnosti v jiných zařízeních, kde dochází k nezáměrné expozici biologickým činitelům, nelze vyloučit možnou expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle opatření uvedených v § 38 odst. 1 NV č. 361/007 Sb. i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) až h) NV č. 361/2007 Sb. a to např.:

a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni,

b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do pracovního prostředí,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli,

d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště,

e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté, značkou pro biologické riziko,

f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky možné,

g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně upraveného kontejneru,

h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a jeho přepravu v rámci pracoviště.

Další změny pak nabývají účinnosti postupně, v podstatě se jedná buď o “nahrazení“ pojmu nebo změnu expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací.

 

Účinnost od 12. července 2023: 

  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) mimo odvětví tavby mědi“ nahrazuje řádkem „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku)“.

Účinnost od 22. srpna 2023: 

  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem „oxid dusičitý“.
  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.
  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní “oxid dusnatý”.
  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní “oxid uhelnatý”.

Účinnost od 12. července 2024:

  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd mimo oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, zrušuje.
  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd pro oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, nahrazuje řádkem, který zní „formaldehyd“. 
  • Účinnost od 12. července 2026: V příloze č. 2 části A v tabulce se v řádku, který obsahuje slova „beryllium a jeho anorganické sloučeniny“, mění přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.
  • Účinnost od 12. července 2027: V příloze č. 2 části A v tabulce se v řádku, který obsahuje slova „cadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd“ mění přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.

Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se nejedná o významnou změnu, která by měla dopad na všechny zaměstnance a zaměstnavatele, ale společnosti, které s výše uvedenými chemickými látkami nakládají, by si měly ověřit, zda u nich nedochází k překračování přípustných expozičních limitů a koncentrací. Totéž platí pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci přicházejí do styku s biologickými činiteli.

  

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...