15.10.2021

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Nějaký regál už asi každý z nás viděl. Jedná se o vícepodlažní zařízení pro uložení zásob (materiálu), umožňující jejich odebírání z kteréhokoliv podlaží. Regály mohou být přemístitelné nebo nepřemístitelné, kotvené, nekotvené, přenosné, pojízdné, přesuvné, otočné, jednořadé, dvouřadé atd. atd. Druhů existuje nepřeberné množství, takže si každý může vybrat ten regál, který bude splňovat určité požadavky. Ovšem pozor, ať už si pořídíte nebo máte jakýkoliv regál, vždy musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), a to především ve firmách. Je potřeba dodržovat určitou legislativu a nevyhýbat se požadavkům z hlediska dodržování BOZP (což se bohužel neustále děje).

Základ u regálů tvoří dokumentace – ta bohužel snad skoro vždy chybí. Přitom dodavatelé regálů jsou povinni dodat dokumentaci s návodem k použití, podmínkami správného ukotvení, nosností, jaké manipulační prostředky mohou být pro zakládání/vyskladnění použity apod. Pokud žádná takováto dokumentace neexistuje, je nutné zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis.

Než regál někde umístíte, tak pozor na nosnost podlah. Nezapomeňte, že ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Ta nosnost tam není jen tak, opravdu je potřeba ji respektovat a podle ní přizpůsobit možnosti skladování. Pokud už regál stojí, nezapomeňte na jeho označení. Konkrétně právní předpisy uvádí, že regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Právě s označením nosnosti bývá největší problém, a to především u starých typů. Nosnost většinou chybí anebo ji nikdo nezná. V takovém případě je potřeba pokusit se dohledat dodavatele anebo si přes odbornou firmu nechat nosnost regálů zjistit. Bohužel i v dnešní době se zejména v menších provozech neustále setkáváme s problematikou označení NOVÝCH regálů. Do nové provozovny přijede firma, postaví regály a odjede. Nějaké značení anebo průvodní dokumentace jim nic neříká! Pokud Vám firma není schopna dokumentaci dodat, regály nepřebírejte a trvejte na předání dokumentace a označení regálu – vyhnete se tím nepříjemnostem ze strany kontrol specialistů BOZP a kontrolním orgánům, které mohou udělit provozovateli pokutu.

Dále nezapomeňte, že manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout! Vždy dávejte pozor, aby materiál nepřečníval, aby nespadl, nezavadil o další paletu apod. Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. POZOR! Přísný zákaz ukládání materiálu na poškozené regály!!!

Šířka uliček mezi regály musí odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu a způsobu ukládání manipulačních jednotek. Šířka uliček mezi regály a stohy nesmí být zúžena stabilním zařízením v žádném místě na méně než 1 metr. Ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám. POZOR! Všechny podlahy a skladovací plochy, které jsou používány pro naskladňování a manipulaci břemen musí být rovné, odvodněné, zpevněné a upravené.

Pokud máte ve firmě regály vyšší než dva metry, tak musíte zaměstnance vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky – v našem případě u regálů ochrannými přilbami. Jedná se o požadavek legislativy, konkrétně v ČSN 26 9030 je uvedeno, že pokud výška uloženého materiálu přesahuje 2 m a materiál nad touto výškou není bezpečně zajištěn proti vypadnutí z manipulační jednotky do prostoru pohybu osob, musí osoby používat ochranné přilby. Takže i v případě, že osoby kolem regálů pouze prochází, musí být vybaveny přilbami.

Také nesmíte zapomínat na pravidelné kontroly regálů. Kontroly vycházejí z průvodní dokumentace, neexistuje-li, tak z místního provozního bezpečnostního předpisu.

Kontroly musejí být prováděny ze zákona minimálně 1x 12 měsíců. Kontroluje se např.

  • označení regálu
  • nosnost regálů zda je označena štítkem
  • stabilita
  • pevnost
  • svislost
  • poškození
  • atd.

A dalším neméně důležitým bodem je školení zaměstnanců. Ti musejí být seznámeni s BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), místními provozními bezpečnostními předpisy, správnou manipulaci s břemeny, zakládáním, odebíráním materiálu apod. Důležité je zdůraznit, že platí přísný zákaz lézt po regálech a používat poškozené regály! Také upozorněte své zaměstnance, že pokud máte definované osobní ochranné pracovní prostředky, jsou povinni je pro danou činnost používat a vedoucí zaměstnanci musí jejich používání kontrolovat.

Obrázek 1 - Bohužel někteří zaměstnavatelé nedodržují zásady BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a materiál ukládají do poškozených regálů

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...