01.04.2023

Vyhrazená technická zařízení - nové legislativní změny

Vyhrazená technická zařízení - nové legislativní změny

Téměř před rokem vydala vláda ČR nařízení vlády (NV) ohledně vyhrazených technických zařízení. Ačkoliv bylo toto NV vydáno s účinností od dalšího dne, nepřišlo zcela nečekaně, neboť už předtím byly k dispozici určité náznaky, jak by tyto změny měly vypadat. A přestože byly tyto „pracovní verze“ k dispozici již dříve, muselo se čekat na oficiální vyhlášení ve sbírce zákonů, které pravidla pro bezpečnost práce definitivně změnilo. Nyní, téměř po roce, již musely všechny společnosti nové NV implementovat do interních směrnic, místních provozních bezpečnostních předpisů, systému bezpečné práce a dalších dokumentů. Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se jednalo mnohdy o náročnou situaci. V následujícím textu si zrekapitulujeme, jaké byly hlavní změny pro bezpečnost práce na pracovišti.

   

       1.   Vyhrazená technická elektrická zařízení (VTEZ):

Dle nového zákona č. 250/2021 Sb., platného od 30.6.2021, resp. NV 190/2022 Sb. s účinností od 1.7.2022 se mění pravidla a postupy provedení revizí pro vyhrazená elektrická zařízení. Mezi VTEZ nově nepatří:

 • Ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti
 • Prodlužovací přívody a odpojitelné přívody
 • Zdravotnické elektrické přístroje
 • Elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu
 • Elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů

Jednou z nejdůležitějších změn je nutnost předložení kompletní průvodní a provozní dokumentace, bez které bohužel nebude moci být vyhrazené elektrické zařízení, byť v perfektním technickém stavu, uznáno za provozuschopné.

Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k VTEZ k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozně bezpečnostním předpisem (MPBP) k zajištění BOZP.

Doplnění chybějící projektové a výkresové dokumentace je možné řešit s projekčními společnostmi. Chybějící výchozí revizi je možné nahradit provedením „mimořádné“ revize v rozsahu revize výchozí.

Kvalifikace obsluhy:
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízení a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen odborně způsobilé fyzické osoby dle § 19 zákona č. 250/2021 Sb.:

 • osoby znalé

             o    osoby pro samostatnou činnost,

             o    osoby pro řízení činnosti

             o    revizní technici

 • osoby poučené
 • osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu

Také musí být určena fyzická osoba odpovědná za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje.

  


Obrázek 1 - Hromosvody patří mezi vyhrazené elektrické zařízení, zdroj: www.pixabay.com

  

        2.    Vyhrazená technická plynová zařízení (VTPZ):

Opět je důležitá změna v nutnosti předložení kompletní průvodní a provozní dokumentace, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost práce. Jmenování a seznámení osoby zodpovědné za VTZ s novou NV 191/2022 Sb. vč. změn oproti předchozí vyhlášce. Nově jsou zde zavedeny definice pojmů topný plyn, technický plyn, uvolnitelný objem. 

Doklady o kvalifikaci obsluhy: 
Obsluha a kontroly nevyžadují osvědčení o odborné způsobilosti. Fyzická osoba musí splňovat vzdělání a odbornou praxi podle přílohy č. 2 k NV č. 191/2022 Sb. a musí být řádně zaškolena. Jako v případě BOZP osnovu a délku zaškolení stanovuje provozovatel ve spolupráci s revizním technikem, který je školitelem. Součástí je ověření znalostí školitelem s písemným záznamem. Za montáž se považuje také servis. Při montáži a opravě VTPZ jsou dodržovány předpisy BOZP a specifické požadavky výrobce na způsobilost osob.

Potrubní rozvody:
Vedení musí být na viditelných místech označeny v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy. Potrubí musí být natřeno barvou a označeno šipkou, jakým směrem látka proudí, a štítkem s názvem konkrétní látky a symbolem nebezpečnosti.

 

 
Obrázek 2 - Příklad potrubního rozvodu jako vyhrazené plynové zařízení, zdroj: www.pixabay.com

  

        3.    Vyhrazená technická tlaková zařízení (VTTZ):

Dle nového zákona č. 250/2021 Sb., platného od 30.6.2021, resp. NV 192/2022 Sb. s účinností od 1.7.2022 se mění pravidla a postupy provedení revizí pro vyhrazená tlaková zařízení – doporučujeme důkladně prostudovat! Dále také musí být k dispozici kompletní průvodní a provozní dokumentace pro případné předložení při kontrolách.

Významnou změnou je, že se v definici VTTZ již nepoužívá pojem přetlak 0,07 MPa, ale nejvyšší pracovní přetlak 0,5 bar. Nezměnilo se rozdělení kotlů do 4 tříd, důležité jsou kódy - specifikace VTTZ:

 • Parní kotle (PK)
 • Horkovodní kotle (HK)
 • Kapalinové kotle (KK) 

U tlakových nádob 1. a 2. třídy jsou parametry nejvyšší pracovní přetlakobjem. Nádoby na plyny slouží k dopravě plynů od zdroje na místo spotřeby, u plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C nebo u nichž je při teplotě +50 °C absolutní tlak par vyšší než 3 bar

Osvědčení:
Provádět revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou výhradně jen revizní technici podle druhu a rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona. Obsluhovat kotle příslušné třídy a na daný druh paliva mohou topiči v rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona se nevyžaduje k obsluze kotlů:

 • automatických s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h,
 • automatických horkovodních a kapalinových s tepelným výkonem do 0,35 MW,
 • průtočných o objemu do 100 litrů.

Obsluhovat parní a kapalinové kotle mohou fyzické osoby, u kterých zajistí provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení přezkoušení komisí u provozovatele vyhrazeného tlakového zařízení. Komise musí být tříčlenná, a předsedou musí být revizní technik kotlů.

 


Obrázek 3 - Kotle patří mezi vyhrazená tlaková zařízení, zdroj: www.pixabay.com

  

        4.    Vyhrazená technická zdvihací zařízení (VTZZ):

Dle nového zákona č. 250/2021 Sb., platného od 30.6.2021, resp. NV 193/2022 Sb. s účinností od 1.7.2022 se mění pravidla a postupy provedení revizí pro vyhrazená zdvihací zařízení. Mezi vyhrazená zařízení se nově řadí jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem od 1 t a s ručním pohonem o nosnosti od 5 t.

Můžeme zde najít rozdělení na třídy a rozlišovací znaky na oprávněních a osvědčeních, například Z/E znamená, že revizní technik provádějící zkoušku výtahů je oprávněn provést i revizi el. zařízení, které se vztahuje k výtahu. Pokud bude mít pouze Z, může odzkoušet jen výtah.

Jako u přechozích vyhrazených technických zařízení i zde platí, že je nutnost předložit kompletní průvodní a provozní dokumentaci. Nově také musí mít každý provoz s vyhrazenými zdvihacími zařízeními vypracovaný místní provoní předpis – systém bezpečné práce jeřábů.

Školení musí mít jeřábník, vazač, a to 1x ročně.

Musí být jmenována osoba pověřená za VTZZ.

 


Obrázek 4 - Výtahy také patří mezi vyhrazená zdvihací zařízení, zdroj: www.pixabay.com

  

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...