Aktuality BOZP a PO

18.04.2016 Kontrola pracoviště příslušníkem HZS a způsobení škody

Každý zaměstnavatel se obává jakékoliv kontroly státních orgánů, a je celkem jedno, zda jde o kontrolu finančního úřadu, úřadu práce, inspektorátu práce BOZP atd. Každý kontrolní orgán má právo a dokonce povinnost kontrolovat zaměstnavatele a dodržování předpisů.

15.03.2016 Pracovní úraz zaměstnance a porušení předpisů

Pracovní úrazy se stávají dnes a denně. Pokud se jedná o drobný úraz, stačí jej ošetřit a zaevidovat v knize úrazů. Pokud ale dojde k vážnějšímu úrazu, je potřeba sepsat záznam o úrazu a vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku úrazu a v neposlední řadě i rozhodnout, zda za pracovní úraz nese vinu zaměstnanec, popřípadě zaměstnavatel, nebo dokonce zda bylo pochybení na obou stranách.

01.03.2016 Povinnost fyzické osoby poskytnout součinnost IZS

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana jsou všeobecně vžité pojmy a téměř všichni zaměstnanci a zaměstnavatelé k nim mají určitý vztah a respekt – všichni vědí, že bezpečnost práce a požární ochrana musí být nějakým způsobem zajištěna. Jak je to ale po opuštění areálu svého zaměstnavatele? Má zaměstnanec i po pracovní době nějaké povinnosti týkající se např. požární ochrany?

16.02.2016 Motorové manipulační vozíky s vlastním pohonem

Motorové manipulační vozíky (MMV) se staly nezbytným vybavením mnoha společností, které je využívají zejména k přepravě, nakládání a ukládání materiálu.

01.02.2016 Pracovní úrazy a zajištění BOZP na firemních akcích

Z důvodu zefektivnění komunikace, zlepšení spolupráce a atmosféry na pracovišti, budování týmu a stmelení kolektivu a oproštění se od všedních dnů pořádá mnoho zaměstnavatelů pro své zaměstnance různé sportovní aktivity, školení a teambuldingy.

15.01.2016 Skladování materiálů a hořlavých kapalin

Dodržování právních předpisů v oblasti skladování různých předmětů, materiálů, hořlavin apod. se netýká pouze firem, ale i bytových domů.

31.12.2015 Pyrotechnika - prodej/skladování

S blížícím se příchodem konce roku a mnohými lidmi velmi očekáváno Silvestra si již v těchto dnech můžeme zakoupit pyrotechnické výrobky (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samo - udržujících se exotermických chemických reakcí) a zejména zábavní pyrotechniku (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům). Podmínky pro prodej a skladování tohoto zboží jsou přísnější než u běžného spotřebního zboží, neboť tyto výrobky jsou mnohonásobně nebezpečnější a jsou častými příčinami vzniku úrazů.

15.12.2015 Příchod nového zhotovitele na již probíhající stavbu a následný úraz

Poměrně často řeší Policie ČR a Oblastní inspektorát práce pracovní úrazy, které se stanou na stavbách a staveništích. Přestože takových úrazů není zrovna málo, stále se najdou stavby a staveniště, kde zdaleka nejsou dodržovány základní předpisy bezpečnosti práce. O co se zejména jedná?

01.12.2015 Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí

Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí

16.11.2015 Změny v oblasti chemických látek a směsí

Dne 31. 12. 2008 vyšlo Nařízení (ES) č. 1272/2008 (tzv. CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

<< < 11 12 13 14 15 > >>

Celkem záznamů: 156, stránek: 16

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.05.2021

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Každý zaměstnanec se cítí na pracovišti lépe, pokud mu zaměstnavatel k tomu vytvoří vhodné pracovní podmínky – a tím zároveň zajistí jeho lepší bezpečnost a ochranu zdraví při ...